EBY s.r.o.

IT poradenstvo

Potrebujete dostať do Vášho biznisu trocha z informačných technológií ? Rozbiehate vo firme informačný systém a potrebujete poradiť ? V takom prípade neváhajte a kontaktujte nás. Poradíme Vám vo všetkých prípadoch týkajúcich sa informačných technológií ale i problémov s nimi spojených.

Nieste si istý čo prinesie moderné IT do vášho biznisu ? Urobíme analýzu dopadu, pripravíme podklady a pomôžeme vám vstúpiť do sveta informačných technológií.
Naša ponuka poradenstva zahŕňa aj:

1. Poradenstvo v oblasti zavedenia IT vo vašej firme
2. Poradenstvo pri práci s vaším systémom
3. Školenia
4. Pomoc pri tvorbe informačných systémov


Vyhovieme ale aj ďalším vaším požiadavkam.

Web

Ponúkame tvorbu:

1. Webové aplikácie na mieru
2. Eshopy
3. Jednoduché weby
4. CMS systémy
5. Webové portály
6. Microsites
Naše dlhoročné skúsenosti s tvorbou webových stránok a aplikácií vieme zúžitkovať pri návrhu ale aj samotnej implementácií stránok či aplikácií.

Potrebujete interný informačný systém ? Alebo potrebujete aplikáciu pre biznis na mieru ? Pripravíme vám analýzu, zdokumentovaný návrh vášho nápadu. V neposlednom rade sa venujeme aj samotnej implementácií a testovaniu aplikácií. Naše referencie nájdete i tu.

NFC

V dnešnej dobe moderných mobilných telefónov a smartfónov ideme s dobou aj my. Venujeme sa technológií NFC a jej implementácií pre rôzne ciele. Potrebujete preniesť vašu prístupovú kartu do telefónu ? Potrebujete zdieľať údaje rýchlo a jednoducho ? Možnosti tejto technológie su široké.
NFC je sú­bor štan­dar­dov de­fi­nu­jú­cich ar­chi­tek­tú­ru bez­drô­to­vej tech­no­ló­gie, kto­rá slú­ži na vzá­jom­nú ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi dvo­ma za­ria­de­nia­mi ale­bo ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi za­ria­de­ním a tzv. NFC tag­mi, čo sú v pod­sta­te bez­drô­to­vé pa­mä­ťo­vé kar­ty s mi­ni­mál­nou ka­pa­ci­tou. Cie­ľom je po­núk­nuť ma­ji­te­ľom za­ria­de­nia mož­nosť spo­ľah­li­vé­ho a bez­peč­né­ho pre­no­su dát, kto­rý by sa pri­tom tak­mer obi­šiel bez ich asis­ten­cie.

Bankové poradenstvo

To čo dáva skutočnú kvalitu našej práci sú skúsenosti, ktoré sme nadobudli počas rokov pôsobenia nielen v bankovom sektore, ale aj v podnikovej sfére. Naučili sme sa, že len skutočne spokojný klient je najlepším vysvedčením našej práce a našou najlepšou reklamou.

Účtovníctvo

Ponúkame vám spracovanie účtovníctva bez starostí. V dohodnutých termínoch si vyzdvihneme účtovné doklady, ktoré spracujeme a vrátime vám ich spolu s mesačnými výkazmi. Upozorníme vás na daňové, odvodové a iné povinnosti. Ochotne poradíme a odpovieme na vaše otázky.

U nás aj bankové poradenostvo i ponuka účtovníctva.

Uctujemsi.sk
Rychlapraca.sk
Mobino.com
Copyright Eby s.r.o. 2014